Nesprávny postup psychologických vyšetrení a nesprávny výber psychodiagnostických metód ovplyvňuje vzdelávaciu cestu žiakov

Zariadeniami poradenstva a prevencie1 sú centrá poradenstva a prevencie a špecializované centrá poradenstva a prevencie. Vykonávajú sa v nich odborné činnosti – poradenská, psychologická, pedagogická, špeciálno-pedagogická, logopedická, liečebno-pedagogická a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2022/2023 realizovala tematickú inšpekciu v 3 špecializovaných centrách poradenstva a prevencie (ŠCPP) a v 3 centrách poradenstva a prevencie (CPP) v dvoch krajoch Slovenska. Výber týchto zariadení súvisel s nedostatkami v diagnostických procesoch a následnými pochybnosťami zistenými pri inšpekcii v špeciálnych základných školách a špeciálnych triedach ZŠ pri prijímaní žiakov do prúdu špeciálneho školstva.

Hodnotenými odbornými činnosťami v poradenských zariadeniach boli predovšetkým výber a správnosť aplikácie psychodiagnostických metód v kontexte so stanovenými diagnózami žiakov, ako aj príslušné špeciálnopedagogické vyšetrenia.

Odborníčky z praxe analyzovali 30 správ z diagnostického psychologického vyšetrenia a na základe zistení odporúčali rediagnostické psychologické vyšetrenie 13 žiakom (43 %) a jednému žiakovi odporúčali kontrolné psychologické vyšetrenie.

Na základe zistení konštatovali viaceré nedostatky v odbornej činnosti spojené:

ico

s postupom psychologických vyšetrení,

ico

s výberom relevantných psychodiagnostických metód,

ico

s textovým obsahom správ z odborných vyšetrení.

Školskí inšpektori poukazujú aj na ďalšie nedostatky, ktoré súviseli s personálnymi a materiálno-technickými podmienkami v kontrolovaných subjektoch:

ico

V dvoch zariadeniach poradenstva a prevencie nebolo zabezpečené potrebne personálne obsadenie odbornými zamestnancami na výkon odborných činností.

ico

V jednom subjekte bolo nevyhovujúce materiálne vybavenie psychologickými diagnostickými testami vzhľadom na jeho zameranie a výkon činnosti podpornej úrovne piateho stupňa.

Riaditelia všetkých kontrolovaných subjektov upriamili pozornosť na poddimenzovaný počet odborných zamestnancov (logopédov, sociálnych pedagógov, terénnych špeciálnych pedagógov).

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA

Zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na personálne obsadenie miest odborných zamestnancov, na vybavenie potrebnými psychodiagnostickými nástrojmi a testovacími materiálmi z hľadiska plnenia odborných činností

Usmerňovať metodicky činnosť centier poradenstva a prevencie v zmysle novelizácie právnych predpisov v súvislosti s transformáciou

Viac sa o zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa dočítate v správe o Stave poskytovania odbornej činnosti v zariadeniach poradenstva a prevencie v školskom roku 2022/2023 v Slovenskej republike

                                                                                                                               

1názvy poradenských zariadení sa 1.1.2023 menia v zmysle zákona č. 245/2008 (školský zákon) na Špecializované centrum poradenstva a prevencie a Centrum poradenstva a prevencie