Čo ohrozuje bezpečie detí v špeciálnych výchovných zariadeniach?

Pod špeciálne výchovné zariadenia patria diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatória. Každé z uvedených zariadení má svoje špecifické poslanie, pre ktoré je zriadené. Špeciálne výchovné zariadenia poskytujú diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú, reedukačnú, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom. Deti sú do nich prijímane o. i. na základe žiadosti rodiča alebo rozhodnutím súdu. Zariadenia sú internátne s nepretržitou prevádzkou, dĺžka pobytu detí je závislá od typu zariadenia.

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2021/2022 zamerala kontrolnú činnosť na poskytovanie starostlivosti 483 deťom vo výchove a dodržiavanie detských a ľudských práv v 15 špeciálnych výchovných zariadeniach (ŠVZ). Vo všetkých zariadeniach bolo prevažné zastúpenie chlapcov. Z celkového počtu detí umiestnených v ŠVZ tvorilo 34,2 % detí z marginalizovanej rómskej komunity a 25,3 % detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, pričom nadmerné zastúpenie týchto detí bolo v reedukačných centrách (RC). Viac ako dve tretiny (67,3 %) detí pochádzalo z dysfunkčných rodín a 22,0 % z centier pre deti a rodiny. Deti z funkčných rodín tvorili 10,8 % (Graf 1).

GRAF 1 Počet detí umiestnených v ŠVZ podľa rodinného prostredia

GRAF 1 Počet detí umiestnených v ŠVZ podľa rodinného prostredia

Dysfunkčnosť rodinného zázemia mala výrazný vplyv na dôvody, pre ktoré sa tieto deti ocitli v ŠVZ. Medzi najčastejšie dôvody patrili záškoláctvo, drobné krádeže, poškodzovanie cudzej veci, úteky z domu, predčasný pohlavný život, napadnutie dospelého s vážnym ublížením na zdraví, sklon k závislostiam a kriminalita.

V kontrolovaných špeciálnych výchovných zariadeniach, najmä v reedukačných centrách, školskí inšpektori upozornili na viaceré nedostatky, ktoré súviseli s nedostatočným personálnym, priestorovým a materiálno-technickým zabezpečením.

!

Priestory, v ktorých sú deti umiestňované na prevýchovu, tvoria často staré kaštiele alebo neúčelné budovy po čiastočnej rekonštrukcii. Starostlivosť o deti, ktoré sú v RC, je preto organizačne veľmi náročná po stránke zabezpečenia ochrany detí, ale aj ochrany zamestnancov. Deti sú väčšinou umiestňované v izbách na jednej chodbe, poschodiach, čím nie je adekvátne zabezpečená vnútorná diferenciácia zariadenia, čo predstavuje ohrozenie života a zdravia maloletých. Ani jedna budova RC neumožňovala zriadiť podľa potreby oddelenia pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť a zároveň oddelenie s ochranným uzatvoreným režimom, priestorové podmienky boli nevyhovujúce. Avšak až 20,1 % detí bolo umiestnených do RC na základe rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy. Súčasne vo všetkých RC bolo potrebné zabezpečovať zvýšenú zdravotnú starostlivosť podávaním liekov deťom s narušeným psychosociálnym vývinom.

!

Proces reedukácie detí v diagnostických centrách a RC sa uskutočňoval prostredníctvom individuálneho reedukačného programu (IRP). V dvoch RC vypracovanie IRP prebiehalo bez priamej participácie psychologičiek, čo malo dosah na ich kvalitu.

!

V 60,0 % kontrolovaných ŠVZ prevládala uzavretá klíma, ktorá je charakterizovaná nedôverou medzi zamestnancami, ich slabou angažovanosťou, formalizmom v riadení zariadení, odstupom riaditeľa od zamestnancov, pričom chod zariadení a jeho smerovanie bolo zamestnancom nejasné.

!

Na základe zistení z riadeného rozhovoru so 189 deťmi bolo potvrdené, že svedkami niektorej formy násilia bolo až 43,4 % detí a také iste percento sa aj zdôverilo vychovávateľovi s nepríjemnými skúsenosťami.

Vzhľadom na enormný nárast prijímaných detí s ťažkými psychickými, psychiatrickými a ďalšími zdravotnými problémami si situácia vyžaduje zriadenie oddelenia s ochranným režimom a oddelenia so zvýšenou zdravotnou starostlivosťou, čím by sa zvýšil počet pedagogických zamestnancov a posilnila by sa bezpečnosť nielen detí, ale i všetkých zamestnancov RC, ktorých bezpečie a zdravie sú často ohrozované.

Kompletne spracované zistenia sú zverejnené v správe Stav poskytovania starostlivosti deťom vo výchove a dodržiavanie detských a ľudských práv v špeciálnych výchovných zariadeniach – v diagnostických centrách, reedukačných centrách a liečebno-výchovných sanatóriách v školskom roku 2021/2022 v Slovenskej republike