Sú súčasné podmienky škôl vyhovujúce na navýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy?

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy na školách určite patrí do verejnej diskusie v oblasti podpory zdravého životného štýlu obyvateľstva. Medzi opatrenia pre zlepšenie v tejto oblasti patrí požiadavka na zvýšenie alokácie počtu hodín telesnej a športovej výchovy (TŠV) na školách. Atraktivitu tohto opatrenia môže zvyšovať predpoklad, že realizácia zmeny štátneho vzdelávacieho programu nebude výrazne zaťažovať verejné zdroje.

Avšak efektivita navrhovaného opatrenia závisí od:

sipka

dostatku kvalifikovaných učiteľov TŠV,

sipka

kvalitnej a dostupnej infraštruktúry na školách, ktorá by dokázala absorbovať zvýšenú alokáciu hodín TŠV.

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v tejto súvislosti upozorňuje, že:

!

výkonové štandardy pre vyučovanie TŠV neurčujú podiel času venovaného pohybu pri napĺňaní výkonových štandardov bez ohľadu na časovú dotáciu samotného predmetu,

!

absentuje komplexnejšia analýza vplyvu počtu hodín TŠV na celkovú pohybovú aktivitu mladej populácie vrátane širšej analýzy faktorov, ktoré sú potrebné pre udržanie športových návykov získaných v mladosti,

!

nie je zrejmé, či dostatočná systémová zmena môže nastať aj bez infraštruktúrnych a personálnych obmedzení.

Dotazníkový prieskum

S cieľom doplniť túto diskusiu o zistenia súčasného stavu výučby TŠV na základných školách realizovala ŠŠI vo februári 2023 dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 1 595 škôl z celkového počtu 2 069 ZŠ. Z nich bolo 75 % plnoorganizovaných a 91 % štátnych ZŠ, najviac zastúpené boli ZŠ v Nitrianskom kraji a najmenej v Prešovskom.

Poznatky z dotazníkov zadaných ŠŠI (2023) boli porovnané s dátami Centra vedecko-technických informácií (CVTI) zo školského roka 2020/2021, z ktorých vyplynulo, že:

50%

škôl vlastnú telocvičňu nemá, avšak školy používajú telocvične v správe iných škôl, pokiaľ je to možné. Podiel žiakov na školách, ktoré nemajú prístup k telocvični, bol 18 % všetkých žiakov bežných základných škôl

Prieskum ŠŠI bol zameraný na existujúcu infraštruktúru z aspektu jej využitia, technického stavu, materiálno-technického vybavenia vrátane ich zdrojov i zabezpečenia odbornosti vyučovania TŠV. Zo zistení vyplynulo:

40%

škôl nemá telocvične vo vlastnej správe a pätina telocviční je v nevyhovujúcom alebo málo vyhovujúcom stave

Telocvične vo vlastnej správe majú takmer dve tretiny škôl zapojených do prieskumu (977 škôl) , pričom takmer štvrtina z nich má dve alebo viac telocviční (230 škôl) (Graf 1). Z nich 12 % telocvičňu zdieľa s inými školami a 86 % ju prenajíma i mimo vyučovania. Technický stav (celoročné využívanie, funkčné hygienické zariadenia) takmer pätiny telocviční však riaditelia škôl považujú za menej vyhovujúci alebo nevyhovujúci (Graf 2).
„Je dôležité, aby v ZŠ v rámci SR boli dobudované telocvične. Dôležité však je, aby boli financované z verejných zdrojov a s minimálnou, resp. žiadnou spoluúčasťou zriaďovateľa, nakoľko telocvične nie sú väčšinou v malých obciach a tieto nemajú dostatok financií na spoluúčasť.“

Graf 1 Distribúcia počtu telocviční na školách (N = 1595)                                                            Graf 2 Technický stav existujúcich telocviční (N = 977)

graf-1-2

Telocvičňu nemajú najmä malé školy, ktoré majú aj obmedzený prístup k telovýchovným zariadeniam.

Z celkového počtu 618 škôl, ktoré nemali vlastnú telocvičňu, plánuje jej vybudovanie 19 %. Ako najčastejšiu prekážku pri plánovaní rekonštrukcie alebo vybudovaní vlastnej telocvične uvádzali riaditelia nedostatok finančných prostriedkov.

„Nemáme vlastnú telocvičňu a chodíme do mestskej športovej haly alebo do inej telocvične miestnej ZŠ, cesta tam a späť zaberie veľa času a hodina telesnej výchovy a športu nie je efektívna.“

40%

škôl nepovažuje súčasnú dostupnú a využiteľnú infraštruktúru na výučbu TŠV za dostatočnú

Zároveň platí, že technický stav telovýchovných zariadení môže byť dobrý, ale školy napriek tomu môžu mať kapacitné problémy. Konkrétne, v prieskume 40 % škôl, ktoré deklarovali nedostatočnú infraštruktúru, mali svoje telocvične v dobrom technickom stave (Graf 3).

Graf 3 Je súčasná dostupná a využiteľná infraštruktúra dostatočná pre výučbu TŠV? (N = 1595)

graf-3

60%

škôl by navýšenie povinných hodín TŠV neuvítalo

Z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica škôl (60 %) by neuvítala zníženie počtu disponibilných hodín a ešte väčší podiel škôl (67 %) by neuvítal zníženie počtu povinných hodín z dôvodu navýšenia povinných hodín TŠV.

Disponibilné hodiny na posilnenie TŠV v súčasnosti využilo na prvom aj na druhom stupni o niečo viac ako 22 % ZŠ. Zo škôl, ktoré signalizovali nedostatočnú infraštruktúru, disponibilné hodiny pre rozšírené vyučovanie TŠV využilo len 13 %. Riaditelia škôl najčastejšie uvádzali, že disponibilné hodiny využívali pre výučbu predmetov, ktoré považujú za potrebnejšie pre svojich žiakov.

„Neberte školám možnosť profilovať sa tým, že pridáte tretiu povinnú telesnú výchovu. Sú školy, ktoré majú bohatú poobednú pohybovú činnosť (čo platí aj u nás) a disponibilné hodiny využívajú na vlastnú profiláciu (napr. náboženstvo, informatika, matematika a pod.). Áno, aj na prvom stupni.“

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA

Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľmi ZŠ finančné prostriedky na dobudovanie a rekonštrukciu telocviční, telovýchovných zariadení (najmä malé školy nemali telocvične – mnohé nemali prístup k žiadnej inej telocvični, veľkým školám kapacita jednej telocvične nepostačovala; menej vyhovujúci technický stav existujúcich telocviční ap.).

Nezvyšovať povinnú dotáciu hodín na vyučovanie TŠV (ponechať to na ZŠ a ich aktuálnych podmienkach; o prípadnom navýšení hodinovej dotácie na TŠV uvažovať až po vybudovaní potrebnej infraštruktúry na jej vyučovanie).