Odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie k podávaniu sťažností v súvislosti COVID-19

V súčasnosti sú Štátnej školskej inšpekcii doručované aj sťažnosti, ktoré súvisia s opatreniami prijímanými proti pandémii ochorenia COVID-19.

V súvislosti s týmito sťažnosťami odporúčame rodičom, aby sa pred podaním sťažnosti oboznámili s rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR v rámci informačného systému školy, prípadne na stránke www.ucimenadialku.sk.

Upozorňujeme, že Štátna školská inšpekcia nemá oprávnenie kontrolovať adekvátnosť opatrení prijatých ministerstvom alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Veríme, že predchádzajúce informácie pomôžu rodičom a pedagogickým zamestnancom nielen pri podávaní sťažností, ale aj pri preventívnom riešení problémov.

Podanie sťažnosti síce väčšinou pomôže vyriešiť konkrétny problém, ale len málokedy zlepší vzťahy.