Rodičia, žiaci, rozhodujete sa pre duálne vzdelávanie? Aké sú podmienky, vedomosti a zručnosti žiakov zapojených v systéme duálneho vzdelávania?

V tomto období stoja rodičia a žiaci končiacich ročníkov základných škôl pred otázkou: „Kam na strednú školu?“ Jednou z možných alternatív je výber strednej odbornej školy, ktorá vzdeláva žiakov v systéme duálneho vzdelávania.

Od školského roka 2016/2017 Štátna školská inšpekcia pravidelne sleduje stav zabezpečenia podmienok na uskutočňovanie odborného vzdelávania a prípravy žiakov stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania (SDV), ako i priebeh záverečných a maturitných skúšok v tomto systéme.

.

Aké výsledky dosahujú žiaci v záverečných a maturitných skúškach v duálnom vzdelávaní?

Žiaci pripravovaní v SDV mali v obidvoch častiach maturitnej skúšky v porovnaní so žiakmi ostatných sledovaných skupín lepší prospech.

Študijné odbory

Úroveň zručností a vedomostí absolventov preukázaných na obidvoch častiach odbornej zložky maturitnej skúšky (praktickej i teoretickej) bola rôzna, pričom rozdiely medzi žiakmi pripravujúcimi sa v SDV a žiakmi vzdelávanými mimo SDV neboli výrazné. Ako však možno vidieť z Grafu 1, žiaci pripravovaní v SDV mali v obidvoch častiach maturitnej skúšky v porovnaní so žiakmi ostatných sledovaných skupín lepší prospech.

Graf 1: Porovnanie priemernej známky z praktickej a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v nadväznosti na miesto vykonávania odborného výcviku

Žiaci vzdelávaní v SDV pracovali v rámci praktickej prípravy v reálnych podmienkach a často i na skutočných zákazkách.

Učebné odbory

Ak však porovnávame výsledky praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky u žiakov v SDV so žiakmi, vzdelávanými mimo SDV, tak možno konštatovať, že ani v jednej časti skúšky nedosiahli lepšiu priemernú známku ako ostatní žiaci.

Jedným z dôvodov tohto zistenia je i relatívne nižšia miera selektívnosti pri ich prijímaní na tento typ vzdelávania.  

  • Ako konštatujú zamestnávatelia, v niektorých učebných odboroch mali obmedzenú možnosť výberu žiakov do SDV z dôvodu nezáujmu jednotlivcov o štúdium v danom odbore.
  • Ďalším dôvodom, ktorý uvádzali zamestnávatelia, je neposkytnutie komplexných informácií o SDV a jeho výhodách výchovnými či kariérovými poradcami základných škôl.

.

Aké sú skúsenosti zamestnávateľov so vzdelávaním žiakov v systéme duálneho vzdelávania?

V súvislosti s vykonanou kontrolou sme požiadali zamestnávateľov o zovšeobecnenie ich skúseností, ktoré získali počas poskytovaného vzdelávania žiakom v SDV. Z ich odpovedí takmer jednoznačne vyplynulo, že:

  • žiaci na praktickom vyučovaní prejavovali záujem o vykonávané činnosti,
  • preukazovali tiež primerané pracovné zručnosti,
  • k plneniu zadaných úloh pristupovali zodpovedne,
  • počas štúdia získali vhodné pracovné návyky.

Väčšina zamestnávateľov uvádzala, že pri prijímaní súčasných absolventov mali určené kritériá výberu (prospech, manuálne zručnosti, v rozhovoroch potvrdený záujem uchádzačov o duálne vzdelávanie…) a tých, ktorí ich nesplnili, obvykle do SDV neprijali.

Zamestnávatelia tiež deklarovali, že zväčša všetkým žiakom, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou, poskytli možnosť pracovného uplatnenia. Podľa ich názorov absolvovaním praktickej prípravy na pracovisku praktického vyučovania sa absolventi dokážu vhodne a efektívne začleniť do pracovného pomeru, využiť zmysluplne získané vedomosti a zručnosti.

.

Aké sú názory žiakov v nadväznosti na ich skúsenosti s duálnym vzdelávaním?

S cieľom zistiť názory žiakov v nadväznosti na ich skúsenosti s duálnym vzdelávaním sme využili on-line dotazník. Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že žiaci učebných, ako i študijných odborov hodnotia systém vzdelávania pozitívne (Graf 2, Graf 3):

Graf 2: Viac ako 72 % žiakov učebných a študijných odborov duálneho vzdelávania by opätovne uprednostnilo pri výbere duálne vzdelávanie

Graf 3: 75 % všetkých žiakov hodnotí pracovisko zamestnávateľa ako moderné

Medzi názormi žiakov učebných a študijných odborov sú badať rozdiely. Žiaci študijných odborov v porovnaní so žiakmi učebných odborov boli v posudzovaní a hodnotení kritickejší.

  • Duálne vzdelávanie by si znovu zvolili (odpovede rozhodne/skôr áno) všetci žiaci učebných odborov. V študijných odboroch uvedené vzdelávanie uprednostnilo 59 % respondentov (Graf 4).
Graf 4: Ak by som sa mal/-a znovu rozhodnúť, vybral/-a by som si opäť štúdium v duálnom vzdelávaní
  • Kým takmer 95 % oslovených žiakov v učebných odboroch uviedlo, že pracoviská za moderné považuje, priestorové a materiálno-technické podmienky pozitívne ohodnotilo len 66,6 % respondentov študijných odborov (Graf 5).
Graf 5: Pracovisko zamestnávateľa považujem za moderné (prístroje, nástroje, technológie)

Na základe našich zistení možno konštatovať, že i napriek niektorým negatívam zamestnávatelia zabezpečili žiakom prevažne vhodné podmienky na vykonávanie cvičnej i produktívnej práce zodpovedajúcej odborným činnostiam a povolaniu, na ktoré sa v odboroch pripravovali.

.

„Duálne vzdelávanie je skvelá príležitosť na to, ako veľa vecí, čo sa v škole naučím, uvediem do praxe. Je to príjemný spôsob popri škole si zarobiť. Ja mám veľa príležitostí v rámci duálneho vzdelávania sa rozvíjať a prekonávať seba, zlepšiť komunikáciu s ľuďmi, prezentovať sa. Je to skvelý spôsob, keď si môžeš vybrať firmu.“

autentický výrok žiaka

.

Viac o zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa dočítate v Správe o kontrole odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020 v SR a 2018/2019 .