Pätina elokovaných pracovísk kontrolovaných ZUŠ nie je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení SR a počet upozornení zriaďovateľom narastá

Základné umelecké školy (ZUŠ) poskytujú základné umelecké vzdelávanie pre záujemcov o štúdium vo vekovom rozpätí detí predškolského veku až dospelých uchádzačov. Zabezpečenie učebných priestorov, ich materiálno-technické vybavenie a tiež zodpovedajúce personálne podmienky edukácie sú v ZUŠ nevyhnutné na poskytovanie plnohodnotného vzdelávania žiakov v zriadených umeleckých odboroch.

Aj v aktuálnom školskom roku Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) realizovala v 27 ZUŠ tematické inšpekcie s cieľom zistiť stav základného a odporúčaného materiálno-technického, priestorového a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zameriavala sa tiež na to, či výchova a vzdelávanie je poskytované v školách a ich elokovaných pracoviskách (EP), ktoré sú zaradené v Sieti škôl a školských zariadení SR. V zmysle školského zákona len takéto školy majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie.
Zo zistení ŠŠI vyplynulo, že

v kontrolovaných školách z 97 aktívnych EP nebolo zaradených do Siete škôl a školských zariadení SR 21,6 % 1.

Taktiež je potrebné konštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sa počet upozornení zaslaných zriaďovateľom zdvojnásobil (z 21 % na 44 %).
Zo zistení ŠŠI vyplynuli viaceré nedostatky:

takmer v tretine kontrolovaných ZUŠ pri vzdelávaní detí/žiakov ( 29,6 % ZUŠ) a v 18,8 % škôl pri vzdelávaní dospelých bola odbornosť vyučovania nižšia ako 70 %.

V 2 kontrolovaných subjektoch vedúci pedagogickí zamestnanci nespĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie v zmysle platnej legislatívy, jeden z nich nemal zároveň stanovený základný úväzok vedúceho PZ. V ďalších dvoch subjektoch riaditelia škôl nevykonávali priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v rozsahu stanovenom právnym predpisom.

Z hľadiska zabezpečenia základného priestorového zabezpečenia teoretického a praktického vyučovania spĺňala väčšina kontrolovaných pracovísk požiadavky stanovené normatívom. Najviac nedostatkov sa zistilo v materiálno-technickom zabezpečení pre praktické vyučovanie v tanečnom a vo výtvarnom odbore (Graf 1).

Graf 1 Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre praktické vyučovanie

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA:

dôsledne preveriť priestorové a materiálno-technické zabezpečenie podľa požiadaviek platného normatívu a obsah ŠkVP v procese rozhodovania o zaradenie ZUŠ do Siete škôl a školských zariadení SR,

realizovať včasnú aktualizáciu údajov v Sieti škôl a školských zariadení SR po vydaní rozhodnutí o zaradení EP do siete alebo zmenách v údajoch ZUŠ,

prehodnotiť aktuálnosť niektorých položiek normatívu materiálno-technického zabezpečenia vzhľadom na možnosť využitia modernejších digitálnych technológií.

Viac informácií k zisteniam je v správe o Stave základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole.

                                                                                                                                                                              

  1. Pri zaraďovaní EP do siete je zriaďovateľ povinný predložiť MŠVVaM SR, okrem iného, doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a písomné vyhlásenie, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi.