Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za minulý školský rok bola prerokovaná v školskom výbore NR SR

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská predstavila dňa 20. 1. 2022 Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2020/2021. Správu predložila v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavovi Gröhlingovi k 30. 11. 2021 a je 22. správou v poradí.

Rozsah inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie v školskom roku 2020/2021 výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19. Vo svojej inšpekčnej činnosti sme zohľadnili obmedzenie a prerušenie prezenčného vzdelávania a prechod na dištančné vzdelávanie a v tejto súvislosti boli v školskom roku 2020/2021 úplne pozastavené naplánované komplexné inšpekcie v materských, základných
a stredných školách. Takisto boli obmedzené niektoré tematické inšpekcie a počas pandemických opatrení boli prerušené i následné inšpekcie. Prešetrenia sťažností boli v tomto období boli vykonané bez obmedzení.

Zistenia v správe za školský rok 2020/21 vychádzajú z 267 vykonaných inšpekcií v týchto subjektoch:

Po obnovení prezenčného vyučovania sa realizoval dotazníkový prieskum medzi riaditeľmi škôl zameraný na priebeh dištančného vzdelávania a adaptačné obdobie po návrate žiakov do škôl.

Po prvýkrát sú v správe spracované postrehy školských inšpektorov z výberových konaní riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí.

V správe sa okrem iného dočítate:

  • o zisteniach z dotazníkového prieskumu o priebehu vzdelávania v školskom roku 2020/2021;
  • o adaptácii žiakov na výchovno-vzdelávací proces po obnovení prezenčného vyučovania;
  • o súčasnom modeli hodnotenia pedagogických zamestnancov;
  • o kontrole zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania.

Kompletne spracované zistenia sú zverejnené v Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2020/2021