Úroveň žiackych kompetencií ako predpoklad dištančnej výučby

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú úspešnosť dištančnej výučby žiakov základných a stredných škôl, sú práve kľúčové kompetencie. Štátna školská inšpekcia každoročne sleduje a vyhodnocuje rozvoj niektorých z nich (Graf 1).

Porovnanie úrovní sledovaných kľúčových kompetencií v ZŠ, na GYM a v SOŠ v teoretickom vzdelávaní
Graf 1: Porovnanie úrovní sledovaných kľúčových kompetencií v ZŠ, na GYM a v SOŠ v teoretickom vzdelávaní

Z hľadiska úspešného zvládnutia dištančnej výučby je kľúčovou kompetencia k celoživotnému učeniu sa. Zistenia ŠŠI naznačujú, že práve v tejto oblasti rozvoja kompetencií dosahujú žiaci gymnázií a základných škôl priemerné výsledky. Z výsledkov (Graf 2) môžeme usudzovať, ako boli žiaci na dištančnú výučbu pripravení, respektíve nepripravení pred jej začatím v roku 2020. Na základe priamej hospitačnej činnosti môžeme konštatovať, že:

Graf 2: Úroveň kompetencií k celoživotnému vzdelávaniu žiakov základných škôl, gymnázií a SOŠ

Čo zahŕňa kompetencia k celoživotnému učeniu sa?

 1. Žiak si uvedomuje potrebu autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja:
  • je aktívny v procese učenia sa,
  • dokáže spolupracovať a vymieňať si poznatky/skúsenosti,
  • je iniciatívny, prichádza s novými nápadmi a postupmi pri riešení úloh,
  • preberá zodpovednosť za vlastné učenie sa pri samostatnej práci/práci v skupine/v tíme,
  • je sebakritický – dokáže si uvedomiť chybu a identifikovať jej príčinu.
 2. Žiak vie zhodnotiť vlastné výkony, ako i výkony spolužiakov: 
  • vie zhodnotiť svoj učebný výkon a svoje silné a slabé stránky,
  • vie zhodnotiť činnosť spolužiakov,
  • vie prijať kritiku a radu.

Zo sledovaných indikátorov je zrejmé, že rozvíjanie uvedenej kompetencie u žiakov je veľmi dôležité nielen z hľadiska dištančnej výučby, ale i z hľadiska úspešného začlenenia sa absolventa do pracovného života.

Aký vplyv má nízka úroveň sledovaných kompetencií na kvalitu dištančného vzdelávania? Z pohľadu úspešnosti dištančného vyučovania stoja za pozornosť i ostatné kompetencie. O zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa viac dočítate v správe.