Informácia pre školy o režime výkonu školskej inšpekcie v školskom roku 2020/2021 po prerušení prevádzky škôl

Štátna školská inšpekcia v súvislosti s prerušením prevádzky škôl a školských zariadení, ktoré výrazne zasiahne do všetkých štandardných procesov výkonu inšpekcie v školskom roku 2020/2021, upravila režim výkonu školskej inšpekcie nasledovne:

  1. V prípadoch, keď už bol v školách a šk. zariadeniach (ďalej „školy“) priamy inšpekčný výkon ukončený a zistenia spracované v správe o výsledkoch školskej inšpekcie prerokované, bola inšpekcia uzavretá.
  2. V prípadoch, keď sa priamy inšpekčný výkon začal, bol však v dôsledku epidemiologickej situácie prerušený,  bude inšpekcia po obnovení prezenčného vyučovania (iný variant: po začatí vyučovania v školách) prehodnotená – bude pokračovať alebo bude zrušená.
  3. V prípadoch, keď bola školám zaslaná informácia o vykonaní komplexnej inšpekcie (ešte sa nezačala), bude pre aktuálny školský rok zrušená.

Kontrolná činnosť Štátnej školskej inšpekcie bude po obnovení prezenčného vzdelávania v tomto školskom roku vykonávaná hlavne v týchto prípadoch:

  • ak bude uskutočnené akékoľvek národné testovanie,
  • ak sa budú konať prijímacie skúšky na stredné školy,
  • ak sa budú konať skúšky súvisiace s ukončovaním štúdia na stredných školách,
  • ak inšpekcia bude vykonávaná na podnet,
  • v prípadoch, keď Štátna školská inšpekcia bude povinná konať v súlade so zákonom o sťažnostiach a okolnosti dovolia sťažnosť prešetriť.

Zároveň Štátna školská inšpekcia ubezpečuje, že si uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa ocitli učitelia a riaditelia škôl, a preto je prirodzené, že bude rešpektovať všetky odchýlky od noriem (vrátane nastavenia špecifických režimov samotného vzdelávania po prípadnom obnovení prevádzky škôl), upravujúce oblasť výchovy a vzdelávania, ktoré boli vynútené súčasnou situáciou, pokiaľ negatívne nezasiahnu do základných práv detí a žiakov.