Wellbeing ako kľúč k zlepšeniu výsledkov žiakov a kvality školy

Problematika kvality vzdelávania patrí v súčasnosti medzi najaktuálnejšie otázky. Odborníci v oblasti pedagogiky, psychológie, sociológie či duševného zdravia, ale aj zamestnanci škôl si čoraz častejšie uvedomujú, že kľúčom k zlepšeniu akademických výsledkov žiakov a kvality školy sú fungujúce kvalitné interpersonálne vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a žiakmi, učiteľmi navzájom, ale aj medzi rodičmi a školou ap.

V rámci realizácie projektu ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) sme sa zamerali na dve témy – wellbeing a autoevalvácia. Fókusovanie sa na témy wellbeingu a autoevalvácie sa ukázalo v priebehu riešenia projektu ako spoločensky žiadaná nevyhnutnosť. Projekt sme realizovali v období, ktoré bolo silne poznačené dopadom dištančnej výučby (DV) súvisiacej s pandémiou Covid-19. Výsledky našich zistení poukazujú na negatívny dopad DV nielen na kvalitu vzdelávania, ale i prehĺbenie nerovností šancí na vzdelávanie. Súčasne odborníci v medzinárodnom kontexte upozorňujú na výrazný nárast psychických problémov žiakov. Situácia bola umocnená i vojnou na Ukrajine, v dôsledku čoho sa do na našich škôl dostávalo množstvo žiakov, ktorí sa museli vyrovnať s traumou z vojny. Školy neboli na uvedenú situáciu pripravené, a tak sa téma kultúry wellbeingu v školách dostala do popredia. Inšpirujúc sa príkladmi praxe v rámci job-shadovingu u partnerov z České školní inspekce a FINNEC-u sme vytvorili pre školy podporné materiály, ktorých ambíciou je pomôcť pri realizácii kultúry wellbeingu v škole.
Výsledkom tohto projektu je publikácia Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí.

Sprievodca je prioritne určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl, ale aj ostatných čitateľov, ktorí venujú svoju pozornosť skvalitneniu procesov v školách. Informácie uvedené v publikácii vrátane vytvorených dotazníkov tímom školských inšpektorov sú v modifikovanej podobe využiteľné v materských školách, centrách voľného času, základných umeleckých školách, školských zariadeniach ap.

Publikácia ponúka základné informácie o wellbeigu a jeho možnostiach rozvoja so zameraním na žiakov a zamestnancov školy, napr. pomocou aktivít, námetov, vlastného hodnotenia.

Dotazníky napomáhajú monitorovaniu rôznych situácií a javov v školskom prostredí a vytvárajú priestor diskusii so žiakmi, zákonnými zástupcami, s odbornou i laickou verejnosťou, zároveň umožňujú interným a externým partnerom vedenia školy participovať na rozvoji kultúry školy.
Prílohou sprievodcu sú prípadové štúdie prezentujúce inšpiratívne príbehy škôl, ktoré rôznymi spôsobmi a postupmi prispeli a udržiavajú priaznivú kultúru wellbeingu v škole.
Materiál je dostupný na: Wellbeing v školskom prostredí