Úspech kurikulárnej reformy závisí aj od dôsledného monitorovania procesov jej zavádzania do škôl

V školskom roku 2023/2024 sa postupne zavádza v 39 základných školách nový štátny vzdelávací program. Najvyšší počet škôl zapojených do postupného zavádzania zmien je v Banskobystrickom kraji (8) a najnižší počet v Trenčianskom kraji (3). V školách sa vzdelávalo v primárom vzdelávaní 4 857 žiakov, z nich 12471 v prvom ročníku. Štátna školská inšpekcia realizovala informatívnu inšpekciu, v rámci ktorej školskí inšpektori viedli s 39 riaditeľmi a 26 školskými koordinátormi pre zavádzanie nového kurikula štruktúrované rozhovory zamerané na pripravenosť a podmienky implementácie zmien v obsahu a forme vzdelávania v týchto školách.

obrazok - mapa

PRIPRAVENOSŤ ŠKÔL V POSTUPNOM ZAVÁDZANÍ NOVÉHO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Väčšina škôl sa zapojila do postupného zavádzania na podnet riaditeľa školy a užšieho vedenia škôl.

ico

Iniciatívu zo strany pedagogických zamestnancov uvádzala len tretina riaditeľov a školských koordinátorov pre zavádzanie nového kurikula.

ico

Z vyjadrení takmer pätiny riaditeľov, ako i štvrtiny koordinátorov súčasne vyplynulo, že sa učitelia vo všeobecnosti nemajú možnosť podieľať na rozhodovaní v škole.

Takmer 80 % riaditeľov uviedlo ako najčastejšie dôvody zapojenia sa do reformy potrebu celkovej zmeny vzdelávania vo vlastnej škole a tiež väčšiu možnosť využívať pružnú organizáciu vzdelávania, ako aj iné organizačné formy v rámci vyučovacieho procesu.

Graf Motivácia riaditeľov a koordinátorov zapojiť školu do postupného zavádzania nového ŠVP

graf - motivacia
ico

Možnosť rozvíjať kritické myslenie žiakov a možnosť rozdeliť učivo v rámci cyklov vníma ako motiváciu len necelá polovica riaditeľov a koordinátorov.

ico

Najmä pre riaditeľov v školách s 1. – 4. ročníkom bola dôvodom zapojenia sa i neistota z nejasného modelu riešenia organizačných zmien v neplnoorganizovaných školách.

Jedným z najdôležitejších krokov pri implementovaní nového kurikula je definovanie novej vízie a cieľov vzdelávania, ktoré si však plánuje stanoviť len menej ako polovica riaditeľov (43,6 %).

ico

Tretina škôl v postupnom zavádzaní v čase výkonu rozhovorov nemala zriadenú pozíciu koordinátora pre nové kurikulum a takmer polovica subjektov nemala vytvorený koordinačný tím.

ico

Za zásadný krok potrebný k implementácii nového kurikula považuje väčšina riaditeľov vzdelávanie a motiváciu pedagógov.

Väčšina respondentov očakáva, že učitelia zmenia metódy vyučovania a prístup k žiakom s dôrazom na rozvoj ich kľúčových kompetencií (76,9 %) a takmer polovica riaditeľov (48,7 %) očakáva od učiteľov i zmenu prístupu vo vzťahu k zákonným zástupcom žiakov.

PODMIENKY ŠKÔL V POSTUPNOM ZAVÁDZANÍ NOVÉHO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Z hľadiska personálneho zabezpečenia štvrtina škôl nemá dostatok pedagogických zamestnancov pre vzdelávanie v jednotlivých cykloch.

ico

Viac ako polovica škôl nemá zabezpečený dostatok odborných zamestnancov. Pre implementáciu kurikula je dôležitá podpora učiteľov zo strany vedenia školy.

ico

Väčšina riaditeľov (82,1 %) považuje za dôležité vzájomné pozorovanie vyučovacích hodín učiteľmi.

ico

Len polovica riaditeľov (53,8 %) plánuje poskytovať individuálne konzultácie pedagogickým zamestnancom, hoci to očakávajú dve tretiny koordinátorov (61,5 %).

ico

Len necelá tretina riaditeľov plánuje zamerať svoje podporné aktivity na začínajúcich pedagogických zamestnancov.

Najväčšiu podporu pre učiteľov zameranú na zmenu vo vyučovaní riaditelia očakávajú od zamestnancov NIVaM (89,7 %) a mentorov RCPU (82,1 %), čo bolo podľa vyjadrení mnohých riaditeľov i jedným z ďalších dôvodov zapojenia sa do postupného zavádzania zmien.

V nasledujúcich dvoch rokoch sa do zavádzania nového kurikula môžu zapojiť ďalšie školy a povinnosť implementovať ho majú všetky základné školy od školského roku 2026/2027.

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA

Vytvárať programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov orientované na rozvíjanie ich pedagogických spôsobilostí.

Zvýšiť informovanosť škôl vytvorením platformy na zdieľanie:

  • aktuálnych informácií z MŠVVaM SR 2 a rezortných organizácií zodpovedných za implementáciu kurikulárnych zmien;
  • podporných/metodických materiálov pre vyučujúcich, ktoré reflektujú nové potreby a požiadavky vyplývajúce zo zavádzania inovatívnych trendov vo vzdelávaní;
  • skúseností medzi jednotlivými školami zapojenými do procesu zavádzania nového kurikula a príkladov dobrej praxe ako zdroja inšpirácie a motivácie pre všetkých aktérov vzdelávania.

Prerozdeľovať finančné prostriedky ako nástroj pomoci školám pri kreovaní školských tímov z radov pedagogických a odborných zamestnancov zaoberajúcich sa riešením aktuálnych výziev školy za účelom zvýšenia ich motivácie.

Výsledky zistení sú spracované v správe Monitorovanie pripravenosti a podmienok základných škôl pri zavádzaní zmien v obsahu a forme základného vzdelávania

                                                                                                                                                                                               

1 zdroj CVTI k 15.09.2023
2 od 01.02.2024 zmena názvu MŠVVaŠ SR na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky