Projekt ŠŠI a ČŠI

Zmena úradných hodín počas vianočných sviatkov

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia oznamuje, že z dôvodu hromadného čerpania dovoleniek zamestnancov ŠŠI v nadväzností na potrebu zníženia spotreby energie vo verejných budovách budú

Podania občanov za uplynulý školský rok

V školskom roku 2022/2023 bolo Štátnej školskej inšpekcii doručených 570 podaní, z toho 540 smerovalo voči školám a školským zariadeniam zaradeným v Sieti škôl a

Projekty

Názov projektu: Digitalizácia a modernizácia ŠŠIKód:311071CGL3Operačný program:Operačný program Integrovaná infraštruktúraŽiadateľ:Štátna školská inšpekciaCelková zazmluvnená suma:982 696,79 €Stav: PrebiehajúceVýzva: OPII-2021/7/14-DOP – Malé zlepšenia eGov služiebVýzva:OPII-2021/7/14-DOP Malé zlepšenia

Autoevalvácia školy

Autoevalvácia je proces, v rámci ktorého si škola sama zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o oblastiach svojej činnosti s cieľom zlepšiť sa. Na jednej strane vytvára

Wellbeing v školskom prostredí

Wellbeing v školskom prostredí zohráva pre žiakov kľúčovú úlohu, pretože žiaci trávia v škole významnú časť svojho času. Spokojnosť žiakov v školskom prostredí má veľký

Medzinárodná konferencia

Spoločne za lepším wellbeingom a autoevalváciou slovenských škôl Pri príležitosti projektu ERASMUS+ „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ Štátna školská inšpekcia organizovala

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Všetky odborné výstupy „NP Štandardy“, ktorého realizátorom je VÚDPaP https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/ včítane procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností majú pre školy a poradenské zariadenia odporúčací charakter,

Slabé stránky prijímacieho konania na gymnáziách

Prijímacie skúšky v máji 2021 do 4-ročného, 8-ročného i 5-ročného vzdelávacieho programu prebehli po ich obmedzení v predchádzajúcom školskom roku zvyčajným spôsobom. Kontrolovať kvalitu ich

Zmena telefónnych čísiel

Štátna školská inšpekcia mení od 1. 8. 2021 telefónne čísla pevných liniek ústredia a jednotlivých školských inšpekčných centier. Nové telefónne čísla sa nachádzajú v záložke KONTAKTY.

Spracovanie osobných údajov

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128

Šikanovanie v slovenských školách narušuje wellbeing žiakov

,,Nevšímavosť k šikanovaniu v školskom prostredí vplýva na zhoršovanie vzťahov medzi spolužiakmi,“ myslí si väčšina oslovených žiakov základných a stredných škôl… Šikanovanie v slovenských školách je, žiaľ, veľmi rozšírené a významne