Správa o oprávnení strednej odbornej školy používať označenie podniková škola

Novelizácia zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (zákon č. 61/2015 Z. z.) v roku 2018 zaviedla inštitút podnikovej školy s cieľom podporiť zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľmi strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci tejto školy svoje budúce pracovné sily. Získanie oprávnenia používať označenia podniková škola vydáva ministerstvo školstva na žiadosť školy, ktorá spĺňa podmienky […]

Výsledky stavu zabezpečenia a realizácie externého testovania žiakov – T5 a T9

V mesiaci apríl a máj sa uskutočnili celoslovenské testovania žiakov. Testovanie T 9 sa podľa údajov NÚCEMu uskutočnilo na 1 597 školách, pričom testy písalo v riadnom termíne spolu 41 096 žiakov a v náhradnom termíne 512 žiakov. Testovanie T 5 sa konalo na 1 499 základných školách. Testy písalo spolu 48 723 piatakov. Stav […]

Písomné maturity na stredných školách po dvoch rokoch pandémie

Po dvoch rokoch pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sme v tomto školskom roku realizovali kontrolu priebehu externej časti (EČ) a písomnej formy (PFIČ) maturitnej skúšky (MS). Kontrola prebehla na 41 na gymnáziách a 57 na stredných odborných školách v predmetoch: Pripravenosť škôl na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Pri kontrole prípravnej fázy […]

Opakovanie ročníka v školách s ročníkmi 1. – 4., tzv. málotriednych školách

Viacnásobné opakovanie niektorých ročníkov žiakmi v tzv. málotriednych školách sa ukázal ako dlhodobý problém, ktorý bol vystupňovaný pandémiou COVID-19. Preto sa Štátna školská inšpekcia zamerala v školskom roku 2021/2022 na tieto školy. Naším cieľom bolo zistiť, aké opatrenia na podporu vzdelávania základné školy s ročníkmi 1. – 4 poskytovali žiakom, ktorí nemali vytvorené podmienky na […]

Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí odídencov z Ukrajiny

Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí odídencov z Ukrajiny

Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine možnosť prístupu ku vzdelávaniu na slovenských školách využila takmer polovica ukrajinských detí a žiakov – odídencov vo veku povinného vzdelávania. Štátna školská inšpekcia predkladá reálny stav pripravenosti slovenských škôl na zaradenie a vzdelávanie detí a žiakov – odídencov. Na základe zistení z telefonického prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 18. […]

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v pozornosti Štátnej školskej inšpekcie

Prijímanie-detí-do-ms-aktualita

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanieVzhľadom na skutočnosť, že sa blíži termín podania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ako aj fakt, že v ostatnom období boli často novelizované právne predpisy, by sme radi upriamili pozornosť pedagogickej i laickej verejnosti na najdôležitejšie informácie súvisiace s materskou školou a procesom prijímania detí na […]

Wellbeing má svoje opodstatnenie v školách za každých okolností

Wellbeing má svoje opodstatnenie v školách za každých okolností

Náš život je posledné roky ovplyvňovaný neočakávanými, ale zásadnými zmenami a udalosťami, čo prináša potrebu budovať „odolnosť“ samotných škôl voči akejkoľvek spoločenskej nepohode, či už je to pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, alebo medializované kauzy zo školského prostredia.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako „Stav pohody – well-being, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje […]

Vzdelávanie detí cudzincov bolo dlhšiu dobu nepovšimnuté

aktualita_cudzinci

V súčasnosti (k 15. 3. 2022) evidujeme na Slovensku 14 087 detí, ktoré požiadali o dočasné útočisko na území SR v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Z nich bolo 6 998 chlapcov a 7 089 dievčat. Školy a školské zariadenia na Slovensku operatívne a ústretovo reagujú na aktuálne nepriaznivú situáciu u našich východných susedov. Napomáhajú […]

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za minulý školský rok bola prerokovaná v školskom výbore NR SR

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská predstavila dňa 20. 1. 2022 Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2020/2021. Správu predložila v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe […]