Štátna školská inšpekcia pomôže školám implementovať metodiku wellbeingu a autoevalvácie na základe dobrej praxe partnerov z Fínska a Českej republiky

titulna_fotka

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) bude realizovať v období od 1. 11. 2021 do 1. 11. 2022 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom: Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Projekt schválila Slovenská akademická asociácia pre […]

Adaptácia žiakov stredných odborných škôl na výchovno-vzdelávací proces po návrate z dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021

titulny obrazok

Po obnovení prezenčného vyučovania v školskom roku 2020/2021 mali stredné odborné školy počas adaptačného obdobia pripraviť žiakov dennej formy študijných a učebných odborov na plnohodnotné prezenčné vzdelávanie.Informácie o charaktere adaptačného procesu ŠŠI získala prostredníctvom online dotazníka, ktorý bol zaslaný 135 vybraným riaditeľom a riaditeľkám SOŠ a vyplnilo ho 87 respondentov (64,4 %). ZAPOJENIE ŽIAKOV DO […]

Adaptácia žiakov gymnázií na výchovno-vzdelávací proces po návrate z dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021

Adaptácia žiakov gymnázií

ŠŠI uskutočnila po ukončení dištančného vzdelávania  a nástupe žiakov do škôl dotazníkové zisťovanie o podobe adaptačného procesu, ktorý mal pripraviť žiakov gymnázia na plnohodnotné prezenčné vzdelávanie a odstrániť nepriaznivé dôsledky predchádzajúcej formy vzdelávania. Dotazník bol zaslaný 101 riaditeľkám a riaditeľom, pričom ho vyplnilo 86 z nich (návratnosť 85,1 %). Vybraná vzorka respondentov predstavovala percentuálne zastúpenie […]

Odmeňovanie učiteľov za kvalitu ich práce je výzvou pre celú spoločnosť

Čo si myslia učitelia o tendencii nahradiť doterajší model odmeňovania pozostávajúci z príplatku za profesijný rozvoj odmeňovaním vychádzajúcim z periodického hodnotenia ich práce? V uplynulom šk. r. (pred uzatvorením škôl pre pandémiu) Štátna školská inšpekcia vykonala medzi pedagogickými zamestnancami (okrem riadiacich zamestnancov) v 18 ZŠ dotazníkové zisťovanie týkajúce sa ich postojov a názorov na odmeňovanie za prácu, konkrétne […]

Slabé stránky prijímacieho konania na gymnáziách

Prijímacie skúšky v máji 2021 do 4-ročného, 8-ročného i 5-ročného vzdelávacieho programu prebehli po ich obmedzení v predchádzajúcom školskom roku zvyčajným spôsobom. Kontrolovať kvalitu ich príprav, organizáciu, priebeh ako i výsledky je nevyhnutné, čo potvrdzujú výsledky kontroly ŠŠI na 16 vybraných gymnáziách.  Pri kontrole sme zistili nesúlad s právnymi predpismi na viac ako polovici zo […]

Adaptácia žiakov základných škôl na výchovno-vzdelávací proces po návrate z dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021

V slede informácií o tom, ako sa adaptovali žiaci na výchovno-vzdelávací proces, predkladáme do pozornosti zistenia z online dotazníkov, ktoré sa týkali žiakov základných škôl. Dotazník bol zaslaný 251 riaditeľkám a riaditeľom ZŠ, avšak vo vymedzenom časovom období ho vyplnilo 192 riaditeliek a riaditeľov. Návratnosť dotazníkov tak dosiahla 76,5 %. Zapojenie žiakov ZŠ do dištančného vzdelávania (DV) Z celkového počtu žiakov […]

Hlavnou misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 bude cielená podpora škôl a školských zariadení <BR>(Plán inšpekčnej činnosti)

Uplynulý školský rok bol pre školy, žiakov, ako i rodičov mimoriadne náročný. Z dotazníkových prieskumov, ktoré ŠŠI realizovala v poslednom období, sa ukázalo nielen to, ako jednotlivé školy zvládali nový typ vzdelávania, ale aj aké sú silné a slabé stránky dištančného vzdelávania a aký typ podpory školy potrebujú. Reflektujúc na túto mimoriadnu situáciu je misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 nastúpiť […]

Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením počas pandémie

Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením počas pandémie

Pandemická situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 ovplyvnila v školskom roku 2020/2021 vzdelávanie vo všetkých typoch škôl a zasiahla všetky stupne a skupiny žiakov. Podobne aj priebeh vzdelávania v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) bolo závislé od pandemických opatrení a  striedavo sa uskutočňovalo prezenčne, dištančne alebo kombináciou oboch foriem. O priebehu vzdelávania informujú výsledky online dotazníka, […]

Vplyv pandemickej situácie na priebeh vzdelávania v materských školách v školskom roku 2020/2021

Pandémia zapríčinená ochorením COVID-19 mala vplyv na organizáciu a priebeh predprimárneho vzdelávania. Riaditeľom 154 materských škôl (130 obecných, 15 súkromných, 9 cirkevných) bol zaslaný on-line dotazník zameraný na: rozsah prerušenia prezenčného vzdelávania, zapojenie sa detí do jednotlivých foriem dištančného vzdelávania, procesy priebežného vyhodnocovania efektivity dištančného vzdelávania, kvalitu poskytovania odbornej pomoci materským školám potreby škôl pre úspešné zvládnutie […]

Ako postupovať pri úprave školského vzdelávacieho programu?

Po nutnom prechode vzdelávania od marca 2020 z prezenčnej na dištančnú formu alebo ich súbežnú koexistenciu sa v mnohých ZŠ, gymnáziách i SOŠ prejavujú niektoré negatívne dopady vzdelávania na diaľku. Ide nielen o stav rozvíjania žiackych kompetencií, ale aj o stav napĺňania školského vzdelávacieho programu (ciele, zásady, učebné plány…). Vo viacerých školách sa ukazuje potreba po opätovnej analýze plnenia obsahových a výkonových […]