Podania občanov za uplynulý školský rok

V školskom roku 2022/2023 bolo Štátnej školskej inšpekcii doručených 570 podaní, z toho 540 smerovalo voči školám a školským zariadeniam zaradeným v Sieti škôl a školských zariadení SR.Ostatné podania smerovali voči iným inštitúciám (zriaďovateľom, vysokým školám a pod.) voči ktorým nemá Štátna školská inšpekcia kontrolnú kompetenciu. 270 podaní bolo vyhodnotených ako sťažnosť podľa zákona o […]

Väčšina výberových konaní na riaditeľa školy bola neverejná a mala len jedného kandidáta

Na výberové konania prizývajú zástupcov Štátnej školskej inšpekcie rady škôl pri základných školách zriadených obcou a stredných školách zriadených samosprávnym krajom (rady škôl súkromných a cirkevných zriaďovateľov túto povinnosť nemajú). Výberové konania však prebiehajú aj v iných druhoch škôl a školských zariadení, napríklad v materských školách, základných umeleckých školách, špeciálnych školách, jazykových školách, centrách voľného […]

Žiaci v duálnom vzdelávaní vykazujú horšie výsledky vo všetkých častiach záverečnej skúšky

Záverečná skúška formou teoretickej a praktickej časti overuje vedomosti a zručnosti žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a skutočnosť, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Stav realizácie záverečných skúšok v strednej odbornej škole (SOŠ) ŠŠI dlhodobo sleduje. V školskom roku […]

Príklady dobrej praxe zo školských inšpekcií v roku 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 Štátna školská inšpekcia realizovala 986 školských inšpekcií, z ktorých takmer polovica predstavovali tematické inšpekcie (Graf 1). Tematické inšpekcie sa zameriavali na aktuálne celospoločenské témy, z ktorých vyberáme: Stav vzdelávania detí cudzincov – odídencov z Ukrajiny (ZŠ) Osobitý spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky – individuálne vzdelávanie žiakov prvého a druhého stupňa základnej […]

Takmer polovica úloh z literatúry v testoch prijímacích skúšok zo SJL na stredných školách nebola v súlade so ŠVP

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) dlhodobo sleduje stav realizácie prijímacieho konania na gymnáziu (GYM) vrátane posudzovania kvality prijímacích skúšok (PS) a súladu položiek testov so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre ZŠ. Zo zistení predchádzajúcich rokov vyplýva, že školy nezabezpečovali súlad so vzdelávacími štandardmi najmä v testoch zo SJL. Preto sa ŠSI v tomto školskom […]

Veľká časť detí z Ukrajiny zrejme stále dostatočne neovláda slovenčinu a chýbajú im aj častejšie kontakty so slovenskými spolužiakmi

Príchod žiakov a žiačok z Ukrajiny priniesol školám nové úlohy, pri ktorých zvládaní potrebovali podporu v rôznych oblastiach. Štátna školská inšpekcia sa v spolupráci s Centrom vzdelávacích analýz rozhodla uskutočniť tematickú inšpekciu zameranú na začleňovanie žiakov a žiačok z Ukrajiny do vzdelávania. Tematická inšpekcia sa koncepčne opierala o holistický model podpory začleňovania detí s migrantskou […]

Nesprávny postup psychologických vyšetrení a nesprávny výber psychodiagnostických metód ovplyvňuje vzdelávaciu cestu žiakov

Zariadeniami poradenstva a prevencie1 sú centrá poradenstva a prevencie a špecializované centrá poradenstva a prevencie. Vykonávajú sa v nich odborné činnosti – poradenská, psychologická, pedagogická, špeciálno-pedagogická, logopedická, liečebno-pedagogická a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Štátna školská inšpekcia v školskom […]

V polovici sledovaných škôl s vyučovacím jazykom maďarským bola úroveň vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry nižšia ako 50 %

Jednou z osobitostí výchovy a vzdelávania v národnostných školách je vyučovanie povinného vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL), ktorý sa vyučuje metódami vyučovania cudzieho jazyka.Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) sleduje v školách s vyučovacím jazykom maďarským stav a úroveň vyučovania SJSL už niekoľko rokov. Tematickú inšpekciu sme v školskom roku 2022/2023 realizovali na 10 […]

Ani jedna budova reedukačného centra nemá oddelenie s ochranným uzatvoreným režimom

Starostlivosť o deti s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom zabezpečuje na Slovensku 24 špeciálnych výchovných zariadení (Obrázok 1). V týchto zariadeniach je nedostatok odborných i pedagogických zamestnancov vzhľadom na narastajúce špecifické potreby umiestnených detí. Budovy, v ktorých sú deti umiestňované, sú neúčelné, v tretine zariadení je uzatvorená klíma a deti potvrdili šikanovanie. OBRÁZOK 1 Rozmiestnenie […]