Na externej časti maturitnej skúšky na stredných školách sa vyskytujú opakovane rovnaké nedostatky

V dňoch 14. – 17. marca 2023 sa uskutočnila externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, ktorá objektívne meria a zhodnocuje vedomosti, zručnosti a všeobecné kompetencie absolventa strednej školy. Externú časť tvoril centrálne zadávaný test z vyučovacieho, cudzieho jazyka a matematiky a písomnú časť písomná práca na tému z vyučovacích a cudzích jazykov. […]

Kvalita vzdelávania závisí od vôle každej školy zlepšovať sa

Dôležitosť autoevalvácie rastie so zmenou kurikula, vzdelávacích cieľov a úloh školy v spoločnosti. Školy sú chápané ako autonómne subjekty zodpovedné za kvalitu vzdelávania. Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o jej kvalite, ale i zmenu kultúry školy a získanie nových zručností. Systémové posilnenie rozvoja sebahodnotenia škôl vyplýva z cieľov Národného programu […]

Autoevalvácia školy

Autoevalvácia je proces, v rámci ktorého si škola sama zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o oblastiach svojej činnosti s cieľom zlepšiť sa. Na jednej strane vytvára priestor na iniciatívu a tvorivosť pedagógov a na strane druhej ich vedie k prevzatiu zodpovednosti za kvalitu svojej práce. Školy sú chápané ako autonómne subjekty zodpovedné za kvalitu vzdelávania. Prijatie […]

Wellbeing ako kľúč k zlepšeniu výsledkov žiakov a kvality školy

Problematika kvality vzdelávania patrí v súčasnosti medzi najaktuálnejšie otázky. Odborníci v oblasti pedagogiky, psychológie, sociológie či duševného zdravia, ale aj zamestnanci škôl si čoraz častejšie uvedomujú, že kľúčom k zlepšeniu akademických výsledkov žiakov a kvality školy sú fungujúce kvalitné interpersonálne vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a žiakmi, učiteľmi navzájom, ale aj medzi rodičmi a školou ap. […]

Wellbeing v školskom prostredí

Wellbeing v školskom prostredí zohráva pre žiakov kľúčovú úlohu, pretože žiaci trávia v škole významnú časť svojho času. Spokojnosť žiakov v školskom prostredí má veľký vplyv na ich celkové prežívanie. Ak v škole panujú dobré vzťahy a napĺňajú sa základné potreby všetkých aktérov vzdelávania, tak žiaci vykazujú vyššiu životnú spokojnosť, čo sa pozitívne prejavuje aj […]

Medzinárodná konferencia

Spoločne za lepším wellbeingom a autoevalváciou slovenských škôl Pri príležitosti projektu ERASMUS+ „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ Štátna školská inšpekcia organizovala 24.11.2022 v Bratislave medzinárodnú konferenciu Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Konferencia Štátnej školskej inšpekcie bola určená pre odbornú verejnosť a všetkých školských inšpektorov pôsobiacich v Štátnej […]

Sú súčasné podmienky škôl vyhovujúce na navýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy?

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy na školách určite patrí do verejnej diskusie v oblasti podpory zdravého životného štýlu obyvateľstva. Medzi opatrenia pre zlepšenie v tejto oblasti patrí požiadavka na zvýšenie alokácie počtu hodín telesnej a športovej výchovy (TŠV) na školách. Atraktivitu tohto opatrenia môže zvyšovať predpoklad, že realizácia zmeny štátneho vzdelávacieho programu nebude výrazne zaťažovať […]

Ako na prijímacie konanie alebo Niekoľko postrehov z prijímacích skúšok na gymnázium v minulom školskom roku

Žiaci končiacich, ale aj piatych alebo ôsmych ročníkov základnej školy sa v týchto týždňoch a dňoch rozhodujú, aké bude ich ďalšie smerovanie, kam na strednú školu. Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) každoročne pozorne sleduje a vyhodnocuje priebeh prijímacieho konania na gymnázium. Po dvoch rokoch pandémie priniesla samotná prijímacia skúška zaujímavé zistenia, a to: nedodržiavanie vzdelávacích štandardov […]

Aké sú benefity autoevalvácie a ako vytvárať kultúru wellbeingu v škole?

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) realizovala v období od 1.11.2021 do 28.2.2023 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Výsledkami tohto projektu sú publikácie určené pre školy. Prvou pripravovanou publikáciou […]