Prieskum

Zisťujeme potreby a postrehy používateľov webu Štátnej školskej inšpekcie. Dotazník nájdete tu

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v pozornosti Štátnej školskej inšpekcie

Prijímanie-detí-do-ms-aktualita

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanieVzhľadom na skutočnosť, že sa blíži termín podania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ako aj fakt, že v ostatnom období boli často novelizované právne predpisy, by sme radi upriamili pozornosť pedagogickej i laickej verejnosti na najdôležitejšie informácie súvisiace s materskou školou a procesom prijímania detí na […]

Celoslovenského testovania (Testovanie 9) sa zúčastnilo 95 % žiakov 9. ročníka sledovaných základných škôl

Aktualita_Testovanie-9

V dňoch 6. 4. – 7. 4. 2022 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií. Štátna školská inšpekcia prináša prvé informácie o účasti týchto žiakov na celoslovenskom testovaní na základe pilotného zberu dát, ktorý školskí inšpektori vykonávali počas realizácie prvého dňa tematickej inšpekcie v 84 základných školách a […]

Rozdelenie tried na skupiny

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín až do konca školského roka 2021/2022 nebude Štátna školská inšpekcia posudzovať ako porušenie právneho predpisu, a to z dôvodu zaraďovania do škôl a tried žiakov odídencov z Ukrajiny.

Wellbeing má svoje opodstatnenie v školách za každých okolností

Wellbeing má svoje opodstatnenie v školách za každých okolností

Náš život je posledné roky ovplyvňovaný neočakávanými, ale zásadnými zmenami a udalosťami, čo prináša potrebu budovať „odolnosť“ samotných škôl voči akejkoľvek spoločenskej nepohode, či už je to pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, alebo medializované kauzy zo školského prostredia.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako „Stav pohody – well-being, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje […]

Vzdelávanie detí cudzincov bolo dlhšiu dobu nepovšimnuté

aktualita_cudzinci

V súčasnosti (k 15. 3. 2022) evidujeme na Slovensku 14 087 detí, ktoré požiadali o dočasné útočisko na území SR v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Z nich bolo 6 998 chlapcov a 7 089 dievčat. Školy a školské zariadenia na Slovensku operatívne a ústretovo reagujú na aktuálne nepriaznivú situáciu u našich východných susedov. Napomáhajú […]

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za minulý školský rok bola prerokovaná v školskom výbore NR SR

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská predstavila dňa 20. 1. 2022 Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2020/2021. Správu predložila v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe […]

Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole

tulny-obrazok

Problematiku šikanovania a klímy školy v ZŠ, G a SOŠ sleduje Štátna školská inšpekcia od školského roku 2010/2011 ako dlhodobú Úlohu so zvýšenou pozornosťou (ÚZP) v rámci komplexných inšpekcií. Cieľom tejto úlohy je zistiť stav bezpečnosti školského prostredia, pripravenosti škôl na prevenciu a elimináciu šikanovania. Údaje o výskyte šikanovania, postoje žiakov k šikanovaniu a tiež […]

Novela zákona o školskej samospráve posilňuje postavenie Štátnej školskej inšpekcie ako kritického priateľa škôl a školských zariadení

Zákonom č. 415/2021 Z. z. z 20. októbra 2021 sa v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkretizovala nová kompetencia Štátnej školskej inšpekcie (ďalej aj „ŠŠI“). Novela zákona tak posúva školskú inšpekciu bližšie k filozofii kritického priateľa škôl, ktorý pomáha školám […]