Slovenskí školskí inšpektori vykonávajú svoju činnosť aj v Európskych školách

Štátna školská inšpekcia prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje zastúpenie Slovenskej republiky v rade inšpektorov v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.. Školskí inšpektori vykonávajú hospitačnú činnosť v triedach, usmerňujú riaditeľov a pedagogických zamestnancov a pravidelne sa stretávajú na diskusiach. Najvyššej rade predkladajú návrhy týkajúce sa učebných osnov, vyučovacích metód a hodnotenia. Administrative Bodies […]

Očakávania rodičov a štátu sa pri Zariadeniach povinného predprimárneho vzdelávania naplnili

Povinné predprimárne vzdelávanie (PPV) v Slovenskej republike plní každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta. Vzhľadom na rozhodnutie zákonných zástupcov dieťa plní PPV v materskej škole zaradenej v Sieti škôl a školských zariadení SR alebo v zariadení predprimárneho vzdelávania (ZPV)1 . ZPV reflektujú na nedostatočné kapacitné možnosti materských škôl v tzv. prechodnom […]

Pätina elokovaných pracovísk kontrolovaných ZUŠ nie je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení SR a počet upozornení zriaďovateľom narastá

Základné umelecké školy (ZUŠ) poskytujú základné umelecké vzdelávanie pre záujemcov o štúdium vo vekovom rozpätí detí predškolského veku až dospelých uchádzačov. Zabezpečenie učebných priestorov, ich materiálno-technické vybavenie a tiež zodpovedajúce personálne podmienky edukácie sú v ZUŠ nevyhnutné na poskytovanie plnohodnotného vzdelávania žiakov v zriadených umeleckých odboroch. Aj v aktuálnom školskom roku Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) […]

Neobjektívnosť psychologickej diagnostiky hazarduje so vzdelávacou cestou žiakov zo SZP pochádzajúcich z MRK

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) už od školského roku 2015/2016 konštatuje závažné nedostatky vo vypracovanej dokumentácii klientov zariadení poradenstva a prevencie, nedostatky v stanovovaní diagnóz a zaradení žiakov do adekvátnej formy vzdelávania. Zároveň si dovolíme konštatovať, že ani po zavedení 1 Metodickej informácie pre odborných zamestnancov poradenských zariadení (VÚDPaP, aktualizácia 2018) nenastalo výrazné zlepšenie. Na základe […]

Vysoká absencia žiakov má priamy vplyv na ich vzdelávacie výsledky

Takmer polovica základných škôl, v ktorých Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) vykonávala komplexné inšpekcie v posledných šiestich rokoch 1 , riešila každoročne problémy s neúspechom žiakov vo vzdelávaní. Vysoké percento menej úspešných žiakov (MÚŽ)2 tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a marginalizovaných rómskych komunít (MRK), avšak v poslednom období výrazne narastá i percento MÚŽ, ktorí […]

Súkromné aj štátne materské a základné školy poskytujú podobnú kvalitu vzdelávania

Podobne ako v stredných odborných školách1 sa Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zamerala na porovnanie stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu (resp. výchovno-vzdelávacej činnosti), pedagogického riadenia a podmienok výchovy a vzdelávania v štátnych a súkromných materských (MŠ) a základných školách (ZŠ). Kým súkromné MŠ vykazujú vo všetkých sledovaných oblastiach mierne nižšiu úroveň, v základných školách je to […]

Zistené nedostatky v súkromných odborných školách výrazne ovplyvňujú kvalitu vzdelávania

Najvyšší kontrolný úrad upozornil vo svojej správe 1 na závažné porušenia, ktoré poukazujú na systémové nedostatky v oblasti financovania súkromných stredných odborných škôl. Súčasne vyslovil „riziko nedostatočnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v súkromných SOŠ“. Zo zistení Štátnej školskej inšpekcie možno konštatovať, že riziko je opodstatnené. V teoretickom odbornom vzdelávaní až tretina sledovaných súkromných SOŠ dosahovala málo […]

Úspech kurikulárnej reformy závisí aj od dôsledného monitorovania procesov jej zavádzania do škôl

V školskom roku 2023/2024 sa postupne zavádza v 39 základných školách nový štátny vzdelávací program. Najvyšší počet škôl zapojených do postupného zavádzania zmien je v Banskobystrickom kraji (8) a najnižší počet v Trenčianskom kraji (3). V školách sa vzdelávalo v primárom vzdelávaní 4 857 žiakov, z nich 12471 v prvom ročníku. Štátna školská inšpekcia realizovala […]

Nastavené pravidlá zo strany štátu pre vzdelávanie „domškolákov“ nezaručujú pre všetkých žiakov kvalitné vzdelávanie a ovplyvňujú ho aj rizikové okolnosti

Individuálne vzdelávanie (InV) alebo domáce vzdelávanie nie je nový spôsob vzdelávania žiakov, v rôznych formách sa vyskytovalo aj počas histórie. Jeho rozmach nastáva v USA v druhej polovici 20. storočia a postupne sa rozšírilo do mnohých krajín Európy 1 . Na Slovensku sa novelou školského zákona 2 rozšírila možnosť o povolenie InV pre všetkých žiakov […]

Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za školský rok 2022/2023 predložila hlavná školská inšpektorka ministrovi školstva

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská predložila v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Ing. Tomášovi Druckerovi Správu o stave a úrovni […]