Sú súčasné podmienky škôl vyhovujúce na navýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy?

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy na školách určite patrí do verejnej diskusie v oblasti podpory zdravého životného štýlu obyvateľstva. Medzi opatrenia pre zlepšenie v tejto oblasti patrí požiadavka na zvýšenie alokácie počtu hodín telesnej a športovej výchovy (TŠV) na školách. Atraktivitu tohto opatrenia môže zvyšovať predpoklad, že realizácia zmeny štátneho vzdelávacieho programu nebude výrazne zaťažovať […]

Ako na prijímacie konanie alebo Niekoľko postrehov z prijímacích skúšok na gymnázium v minulom školskom roku

Žiaci končiacich, ale aj piatych alebo ôsmych ročníkov základnej školy sa v týchto týždňoch a dňoch rozhodujú, aké bude ich ďalšie smerovanie, kam na strednú školu. Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) každoročne pozorne sleduje a vyhodnocuje priebeh prijímacieho konania na gymnázium. Po dvoch rokoch pandémie priniesla samotná prijímacia skúška zaujímavé zistenia, a to: nedodržiavanie vzdelávacích štandardov […]

Aké sú benefity autoevalvácie a ako vytvárať kultúru wellbeingu v škole?

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) realizovala v období od 1.11.2021 do 28.2.2023 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Výsledkami tohto projektu sú publikácie určené pre školy. Prvou pripravovanou publikáciou […]

Pandémia najviac ovplyvnila praktické zručnosti žiakov učebných odborov

V školskom roku 2021/2022 po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou COVID 19 sa opäť konali záverečné skúšky tak, ako sme ich poznali v minulosti. Inšpekcia potvrdila znížený podiel praktického vyučovania na sledovaných školách počas dištančného vzdelávania, pričom žiaci v systéme duálneho vzdelávania boli ovplyvnení výraznejšie z dôvodu karanténnych opatrení vo firmách. Pracovné zručnosti a teoretické vedomosti […]

Kvalita odborov určených pre žiakov bez ukončeného základného vzdelania je problematická, medzi žiakmi dominujú žiaci z marginalizovaných komunít.

Skupina 2-ročných učebných odborov pripravuje žiakov strednej odbornej školy na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania. V školskom roku 2021/2022 sa Štátna školská inšpekcia zamerala na zistenie stavu organizácie a zabezpečenia personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok vzdelávania žiakov v týchto tzv. F odboroch. Na základe našich zistení v 14 kontrolovaných stredných odborných školách najvyšší podiel žiakov […]

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy

Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy24.11.2022, 09:00 – 17:00, Hotel Družba, Botanická 6, Bratislava Pri príležitosti projektu ERASMUS+ „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ Štátna školská inšpekcia organizuje medzinárodnú konferenciu Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy, ktorá sa uskutoční 24.11.2022 v Bratislave. Témy konferencie sa budú […]

Čo ohrozuje bezpečie detí v špeciálnych výchovných zariadeniach?

Pod špeciálne výchovné zariadenia patria diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatória. Každé z uvedených zariadení má svoje špecifické poslanie, pre ktoré je zriadené. Špeciálne výchovné zariadenia poskytujú diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú, reedukačnú, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom. Deti sú do nich prijímane o. i. na základe žiadosti rodiča alebo rozhodnutím súdu. […]

Správa o oprávnení strednej odbornej školy používať označenie podniková škola

Novelizácia zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (zákon č. 61/2015 Z. z.) v roku 2018 zaviedla inštitút podnikovej školy s cieľom podporiť zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľmi strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci tejto školy svoje budúce pracovné sily. Získanie oprávnenia používať označenia podniková škola vydáva ministerstvo školstva na žiadosť školy, ktorá spĺňa podmienky […]

Výsledky stavu zabezpečenia a realizácie externého testovania žiakov – T5 a T9

V mesiaci apríl a máj sa uskutočnili celoslovenské testovania žiakov. Testovanie T 9 sa podľa údajov NÚCEMu uskutočnilo na 1 597 školách, pričom testy písalo v riadnom termíne spolu 41 096 žiakov a v náhradnom termíne 512 žiakov. Testovanie T 5 sa konalo na 1 499 základných školách. Testy písalo spolu 48 723 piatakov. Stav […]