Hlavnou misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 bude cielená podpora škôl a školských zariadení <BR>(Plán inšpekčnej činnosti)

Uplynulý školský rok bol pre školy, žiakov, ako i rodičov mimoriadne náročný. Z dotazníkových prieskumov, ktoré ŠŠI realizovala v poslednom období, sa ukázalo nielen to, ako jednotlivé školy zvládali nový typ vzdelávania, ale aj aké sú silné a slabé stránky dištančného vzdelávania a aký typ podpory školy potrebujú. Reflektujúc na túto mimoriadnu situáciu je misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 nastúpiť […]

Vplyv pandemickej situácie na priebeh vzdelávania v materských školách v školskom roku 2020/2021

Pandémia zapríčinená ochorením COVID-19 mala vplyv na organizáciu a priebeh predprimárneho vzdelávania. Riaditeľom 154 materských škôl (130 obecných, 15 súkromných, 9 cirkevných) bol zaslaný on-line dotazník zameraný na: rozsah prerušenia prezenčného vzdelávania, zapojenie sa detí do jednotlivých foriem dištančného vzdelávania, procesy priebežného vyhodnocovania efektivity dištančného vzdelávania, kvalitu poskytovania odbornej pomoci materským školám potreby škôl pre úspešné zvládnutie […]

Spracovanie osobných údajov

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo .

Hlavná školská inšpektorka dňa 26. 1. 2021 predstavila správu za školský rok 2019/2020 výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Správa je dokument, v ktorom Štátna školská inšpekcia v zmysle § 7 písm. a) vyhlášky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii a na základe zistení každoročne spracuje výsledky inšpekčnej činnosti za predchádzajúci školský rok. Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2019/2020 v zmysle § 12 […]

Informácia pre školy o režime výkonu školskej inšpekcie v školskom roku 2020/2021 po prerušení prevádzky škôl

Štátna školská inšpekcia v súvislosti s prerušením prevádzky škôl a školských zariadení, ktoré výrazne zasiahne do všetkých štandardných procesov výkonu inšpekcie v školskom roku 2020/2021, upravila režim výkonu školskej inšpekcie nasledovne: V prípadoch, keď už bol v školách a šk. zariadeniach (ďalej „školy“) priamy inšpekčný výkon ukončený a zistenia spracované v správe o výsledkoch školskej inšpekcie prerokované, bola inšpekcia uzavretá. V prípadoch, keď sa priamy […]

Odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie k podávaniu sťažností v súvislosti COVID-19

V súčasnosti sú Štátnej školskej inšpekcii doručované aj sťažnosti, ktoré súvisia s opatreniami prijímanými proti pandémii ochorenia COVID-19. V súvislosti s týmito sťažnosťami odporúčame rodičom, aby sa pred podaním sťažnosti oboznámili s rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR v rámci informačného systému školy, prípadne na stránke www.ucimenadialku.sk. Upozorňujeme, že Štátna školská inšpekcia nemá oprávnenie kontrolovať adekvátnosť opatrení prijatých ministerstvom alebo regionálnym […]