Odmeňovanie učiteľov za kvalitu ich práce je výzvou pre celú spoločnosť

Čo si myslia učitelia o tendencii nahradiť doterajší model odmeňovania pozostávajúci z príplatku za profesijný rozvoj odmeňovaním vychádzajúcim z periodického hodnotenia ich práce? V uplynulom šk. r. (pred uzatvorením škôl pre pandémiu) Štátna školská inšpekcia vykonala medzi pedagogickými zamestnancami (okrem riadiacich zamestnancov) v 18 ZŠ dotazníkové zisťovanie týkajúce sa ich postojov a názorov na odmeňovanie za prácu, konkrétne […]

Hlavnou misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 bude cielená podpora škôl a školských zariadení <BR>(Plán inšpekčnej činnosti)

Uplynulý školský rok bol pre školy, žiakov, ako i rodičov mimoriadne náročný. Z dotazníkových prieskumov, ktoré ŠŠI realizovala v poslednom období, sa ukázalo nielen to, ako jednotlivé školy zvládali nový typ vzdelávania, ale aj aké sú silné a slabé stránky dištančného vzdelávania a aký typ podpory školy potrebujú. Reflektujúc na túto mimoriadnu situáciu je misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 nastúpiť […]

Zmena telefónnych čísiel

Štátna školská inšpekcia mení od 1. 8. 2021 telefónne čísla pevných liniek ústredia a jednotlivých školských inšpekčných centier. Nové telefónne čísla sa nachádzajú v záložke KONTAKTY.

Vplyv pandemickej situácie na priebeh vzdelávania v materských školách v školskom roku 2020/2021

Pandémia zapríčinená ochorením COVID-19 mala vplyv na organizáciu a priebeh predprimárneho vzdelávania. Riaditeľom 154 materských škôl (130 obecných, 15 súkromných, 9 cirkevných) bol zaslaný on-line dotazník zameraný na: rozsah prerušenia prezenčného vzdelávania, zapojenie sa detí do jednotlivých foriem dištančného vzdelávania, procesy priebežného vyhodnocovania efektivity dištančného vzdelávania, kvalitu poskytovania odbornej pomoci materským školám potreby škôl pre úspešné zvládnutie […]

Spracovanie osobných údajov

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo .

Ako postupovať pri úprave školského vzdelávacieho programu?

Po nutnom prechode vzdelávania od marca 2020 z prezenčnej na dištančnú formu alebo ich súbežnú koexistenciu sa v mnohých ZŠ, gymnáziách i SOŠ prejavujú niektoré negatívne dopady vzdelávania na diaľku. Ide nielen o stav rozvíjania žiackych kompetencií, ale aj o stav napĺňania školského vzdelávacieho programu (ciele, zásady, učebné plány…). Vo viacerých školách sa ukazuje potreba po opätovnej analýze plnenia obsahových a výkonových […]

Nesprávna diagnostika vedie k neoprávnenému vyčleňovaniu žiakov do prúdu špeciálneho školstva

Diagnostika žiakov aj v súčasnosti patrí medzi aktuálne témy, ktorými sa zaoberajú nielen psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, ale aj široká odborná verejnosť. Základnou a nevyhnutnou podmienkou pre kvalitnú diagnostiku žiakov sú profesijná odborná príprava odborných zamestnancov poradenských zariadení a zároveň aj kvalitné, spoľahlivé štandardizované diagnostické batérie testov.     V zmysle zákona č. 245/2008 (školský zákon) je diagnostika súčasťou odborných […]

Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít dosahujú nízku úspešnosť v testoch z finančnej, čitateľskej i prírodovednej gramotnosti. Venuje sa im dostatočná pozornosť?

Štátna školská inšpekcia sa školských rokoch 2015 – 2020 zameriavala na hodnotenie dosiahnutej úrovne kompetencií žiakov 9. ročníka v oblasti finančnej, čitateľskej i prírodovednej gramotnosti. Súčasne ŠŠI posudzovala i procesy podporujúce ich rozvíjanie. V nasledujúcom príspevku predkladáme výber zistení týkajúci sa úrovne gramotností žiakov marginalizovaných rómskych komunít. Finančná gramotnosť Priemerná úspešnosť žiakov v teste z finančnej gramotnosti dosiahla: Žiaci z marginalizovaných rómskych […]

Šikanovanie v slovenských školách narušuje wellbeing žiakov

,,Nevšímavosť k šikanovaniu v školskom prostredí vplýva na zhoršovanie vzťahov medzi spolužiakmi,“ myslí si väčšina oslovených žiakov základných a stredných škôl… Šikanovanie v slovenských školách je, žiaľ, veľmi rozšírené a významne ovplyvňuje kvalitu a efektívnosť učenia sa žiakov. Je preukázateľné, že úzkosť, stres a celková nepohoda žiaka sa prejavuje nepozornosťou na vyučovaní, stratou motivácie a predovšetkým zhoršením vzdelávacích výsledkov. S uvedeným problémom súvisí i častejší výskyt […]

Rodičia, žiaci, rozhodujete sa pre duálne vzdelávanie? Aké sú podmienky, vedomosti a zručnosti žiakov zapojených v systéme duálneho vzdelávania?

V tomto období stoja rodičia a žiaci končiacich ročníkov základných škôl pred otázkou: „Kam na strednú školu?“ Jednou z možných alternatív je výber strednej odbornej školy, ktorá vzdeláva žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Od školského roka 2016/2017 Štátna školská inšpekcia pravidelne sleduje stav zabezpečenia podmienok na uskutočňovanie odborného vzdelávania a prípravy žiakov stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania (SDV), ako i priebeh […]