Ako sa ujalo individuálne vzdelávanie na prvom stupni základnej školy?

Súčasný systém výchovy a vzdelávania umožňuje žiakom prvého stupňa osobitným spôsobom plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania, ktorá sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole. Aká je však situácia s individuálnym vzdelávaním žiakov prvého stupňa? To naznačujú výsledky zistení Štátnej školskej inšpekcie. . Sledované školy neboli spádovými školami pre väčšinu individuálne vzdelávaných žiakov. Štátna školská inšpekcia vykonala v školskom […]

Čo priniesla a čo zobrala dištančná výučba žiakom očami riaditeľov a pedagógov

aktualita_20210322

Dištančné vzdelávanie je pojem, ktorý sa do slovníka učiteľov, riaditeľov a celej školskej verejnosti aktívne včlenil od marca 2020. Flexibilne sa riaditelia, učitelia, žiaci i rodičia museli prispôsobovať novej forme vzdelávania a hľadať riešenia. Pre nikoho to nebolo jednoduché. Štátna školská inšpekcia pripravila dotazníky, ktorými chce zmonitorovať situáciu na školách počas dištančného vzdelávania v školských rokoch 2019/2020 a […]