Hlavná školská inšpektorka dňa 26. 1. 2021 predstavila správu za školský rok 2019/2020 výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Správa je dokument, v ktorom Štátna školská inšpekcia v zmysle § 7 písm. a) vyhlášky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii a na základe zistení každoročne spracuje výsledky inšpekčnej činnosti za predchádzajúci školský rok. Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2019/2020 v zmysle § 12 […]

Informácia pre školy o režime výkonu školskej inšpekcie v školskom roku 2020/2021 po prerušení prevádzky škôl

Štátna školská inšpekcia v súvislosti s prerušením prevádzky škôl a školských zariadení, ktoré výrazne zasiahne do všetkých štandardných procesov výkonu inšpekcie v školskom roku 2020/2021, upravila režim výkonu školskej inšpekcie nasledovne: V prípadoch, keď už bol v školách a šk. zariadeniach (ďalej „školy“) priamy inšpekčný výkon ukončený a zistenia spracované v správe o výsledkoch školskej inšpekcie prerokované, bola inšpekcia uzavretá. V prípadoch, keď sa priamy […]

Odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie k podávaniu sťažností v súvislosti COVID-19

V súčasnosti sú Štátnej školskej inšpekcii doručované aj sťažnosti, ktoré súvisia s opatreniami prijímanými proti pandémii ochorenia COVID-19. V súvislosti s týmito sťažnosťami odporúčame rodičom, aby sa pred podaním sťažnosti oboznámili s rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR v rámci informačného systému školy, prípadne na stránke www.ucimenadialku.sk. Upozorňujeme, že Štátna školská inšpekcia nemá oprávnenie kontrolovať adekvátnosť opatrení prijatých ministerstvom alebo regionálnym […]