Zmena úradných hodín počas vianočných sviatkov

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia oznamuje, že z dôvodu hromadného čerpania dovoleniek zamestnancov ŠŠI v nadväzností na potrebu zníženia spotreby energie vo verejných budovách budú v dobe od 27. decembra do 29. decembra 2023 jednotlivé pracoviská Štátnej školskej inšpekcie zatvorené. V Bratislave 21.12.2023

Školské inšpekčné centrum Trnava zatvorené 4. októbra 2023

Z dôvodu prerušenia dodávky vody bude dňa  4. októbra 2023 budova pracoviska Školského inšpekčného centra Trnava zatvorená. Komunikácia so zamestnancami pracoviska v uvedený deň bude možná telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej pošty.

Úradné hodiny podateľne Štátnej školskej inšpekcie

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia oznamuje, že úradné hodiny podateľne Štátnej školskej inšpekcie a jej jednotlivých pracovísk budú v pracovné dni od 9:00 hod. do 13:00 hod. Uvedená zmena platí od 11. júla 2023 do 31. augusta 2023.

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Všetky odborné výstupy „NP Štandardy“, ktorého realizátorom je VÚDPaP https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/ včítane procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností majú pre školy a poradenské zariadenia odporúčací charakter, nie sú právne záväzné. Preto Štátna školská inšpekcia nekontroluje ich dodržiavanie. Predmetom našej kontroly je výber a správnosť psychodiagnostických metód, odporúčaní pre školu, ich aplikácia do individuálneho vzdelávacieho programu a […]

Zmena telefónnych čísiel

Štátna školská inšpekcia mení od 1. 8. 2021 telefónne čísla pevných liniek ústredia a jednotlivých školských inšpekčných centier. Nové telefónne čísla sa nachádzajú v záložke KONTAKTY.

Spracovanie osobných údajov

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo .