Zoznam právnych predpisov súvisiacich s činnosťou Štátnej školskej inšpekcie

Zákony
• Zákon č. 9/ 2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb
• Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Nariadenia vlády
• Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
• Nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení neskorších predpisov
• Nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Vyhlášky
• Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
• Vyhláška MV SR č. 332/2009 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme
• Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe
• Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
• Vyhláška MŠ SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte
• Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných učilištiach v znení neskorších predpisov
• Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
• Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách
• Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
• Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie
• Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v znení neskorších predpisov
• Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v znení neskorších predpisov
• Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
• Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
• Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov
• Vyhláška MŠ SR č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach
• Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách
• Vyhláška MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole
• Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
• Vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov
• Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
• Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov
• Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode
• Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
• Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii
• Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie stanovuje požiadavky na stavby užívané takýmito osobami

Rezortné predpisy
• Metodický pokyn č. 18/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl
• Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015
• Metodický pokyn MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
• Metodický pokyn MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
• Metodický pokyn MŠVVaŠ SR č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
• Metodický pokyn MŠVVaŠ SR č. 33/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov odborných učilíšť
• Smernica MŠVVaŠ SR č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení
• Metodické usmernenie MŠ SR č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik
• Smernica MŠ SR č. 11/2010-R z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky, štátnej zástavy Slovenskej republiky, textu štátnej hymny Slovenskej republiky a textu preambuly Ústavy Slovenskej republiky v priestoroch škôl so štátnym vzdelávacím programom
• Metodické usmernenie MŠ SR č. 12/2010-R zo 4. júna 2010 o uložení opatrení vo výchove žiakom v školských internátoch
• Smernica MŠVVaŠ SR č. 43/2010 o vybavovaní sťažností
• Smernica MŠ SR č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov
• Smernica MŠ SR č. 6/2009-R z 22. apríla 2009 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl.
• Metodický pokyn MŠ SR č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl
• Metodické usmernenie MŠ SR č. 1/2008-R z 2. januára 2008 o aktualizácii učebných osnov základnej školy a strednej školy o informácie o zavedení eura a o používaní pomôcok o eure (vrátene príloh č. 1 – 2)
• Metodické usmernenie MŠ SR č. 9/2008-RI z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení
• Smernica MŠ SR č. 8/2006-R z 20. apríla 2006 o činnosti školských knižníc
• Smernica MŠ SR č. 18/2005-R z 18. októbra 2005 o pedagogickom čítaní
• Metodické usmernenie MŠ SR č. 12/2005-R z 20. júla 2005, ktorým sa upravuje postup pedagogicko-psychologických poradní pri posudzovaní školskej spôsobilosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri prijímaní do 1. ročníka základnej školy
• Metodické usmernenie MŠ SR č. 7/2005 – R z 5. mája 2005 k vypĺňaniu nových školských tlačív k maturitnej skúške a k záverečnej skúške