Organizačné útvary

Adresa sídla:

Štátna školská inšpekcia
Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4

Hlavná školská inšpektorka
Generálna tajomníčka služobného úradu

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
tel.: 02/654 118 91, 02/601 026 11
fax: 02/654 118 78
sekr_khsi@ssiba.sk

Kancelária hlavného školského inšpektora

PaedDr. Ľuboš Tužinský, PhD.
hlavný štátny radca
tel.: 02/654 118 91, 601 026 26
fax: 02/654 118 78
sekr_khsi@ssiba.sk

Úsek inšpekčnej činnosti

Ing. Adriana Vykydalová
námestníčka HŠI
tel.: 02/654 118 87
fax: 02/654 118 90
sekr_usi@ssiba.sk

Ekonomický odbor

Ing. Katarína Markovičová
riaditeľka
tel.: 02/654 118 86
fax: 02/654 118 84
sekr_eu@ssiba.sk

Osobný úrad

Ing. Jarmila Belešová
riaditeľka
tel.: 02/601 026 15, 601 026 22
fax: 02/654 118 78
Jarmila.Belesova@ssiba.sk
sekr_khsi@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Bratislava

Mgr. Mária Partová, PhD.
riaditeľka
Černyševského 27
851 01 Bratislava 5
tel.: 02/63 811 037
tel.: 02/63 811 149
fax: 02/63 537 546
sicba@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Trnava

PaedDr. Zlatica Hagerová
riaditeľka
Jána Bottu 4
917 01 Trnava
tel.: 033/551 65 28
fax:: 033/551 28 63
sictt@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Trenčín

Mgr. Anna Pechová
riaditeľka
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
tel.: 032/743 05 43
fax: 032/281 20 89
sictn@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Nitra

PaedDr. Iveta Schoberová
riaditeľka
Ul. kozmonautov 5
949 01 Nitra
tel.: 037/652 23 57
fax: 037/281 20 69
sicnr@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Žilina

PaedDr. Tibor Lukács
riaditeľ
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: 041/50 596 00, 50 596 11
fax: 041/281 20 32
sicza@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica

PaedDr. Jana Handzelová, PhD.
riaditeľka
Skuteckého 21
974 01 Banská Bystrica

od 1.12.2020
Robotnícka 6
974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/472 03 00
fax: 048/281 20 00
sicbb@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Prešov

Mgr. Slavomír Moll
riaditeľ
Levočská 13
080 01 Prešov
tel.: 051/771 34 43
fax: 051/281 20 39
sicpo@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Košice

RNDr. Monika Murínová
riaditeľka
Němcovej 30
040 01 Košice
tel.: 055/633 88 16
tel.: 055/799 46 15
tel.: 055/799 46 14
fax: 055/281 20 18
sicke@ssiba.sk