Výstup z projektu ESF (manuál sebahodnotenia školy)

Názov projektu
Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy
Operačný program
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os
os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie
č. 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Názov projektu
Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy
Operačný program
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os
os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie
č. 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Výstup projektu „Model sebahodnotenia práce školy“ na stiahnutie :

O projekte:

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) od 01.10. 2009 realizovala v rámci projektov ESF významný národný projekt „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“. Projekt mal niekoľko fáz a trval do r. 2013.

Jeho cieľom bolo pripraviť odborných zamestnancov ŠŠI na nové metódy a formy práce pri externom hodnotení škôl a zároveň vytvoriť v spolupráci s odborníkmi z oblasti pedagogiky nástroje interného sebahodnotenia škôl. Celá snaha a zámer projektu smerovali k zvýšeniu kvality a úrovne poskytovaného vzdelávania v súlade s celoeurópskym trendom.

Projekt bol súčasťou Operačného programu Vzdelávanie – „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. Jeho finančná náročnosť počas obdobia 4 rokov bola 924 533EUR.

V prvej fáze projektu sa uskutočnilo odborné vzdelávanie 96 inšpektorov pre základné a stredné školy, ktoré ponúklo inovatívne formy skvalitnenia výkonu inšpekčnej činnosti. Nadväzovalo na tvorbu nových nástrojov a foriem externého hodnotenia kvality vzdelávania, ktoré ŠŠI pripravila v súlade s aktuálnym smerovaním a so zavedením nového školského zákona.

Pri odbornej príprave školských inšpektorov sa sústavne kladie dôraz na skvalitnenie výkonu. V rámci projektu sa profesijné zručnosti posilnili nácvikom komunikačných zručností, formou simulovaných situácií v oblasti inšpekčného výkonu a tiež zručnosti pri elektrickom spracovaní dát z výstupov inšpekčnej činnosti.

II. významnou fázou projektu, ktorá začínala v januári 2010 bola príprava a tvorba modelu sebahodnotenie škôl, ktorý definoval kritériá hodnotenia kvality činnosti škôl. Školy ich môžu samostatne uplatňovať v procese sebaevalvácie a tak napredovať v skvalitnení pedagogického procesu a vo vytváraní podmienok určujúcich pridanú hodnotu v poskytovaní kvalitného vzdelávania.
Motiváciou zadefinovať metodický postup a špecifikovať kritériá, štandardy a indikátory na hodnotenie kvality v komplexnej forme, boli inšpirácie a skúsenosti, ktoré ŠŠI získala v spolupráci s partnerskými inštitúciami v profesijnom združení inšpektorátov SICI (The Standing International Conference of Inspectorate) a v rámci bilaterálneho projektu IPSI v programe Leonardo da Vinci so škótskou inšpekciou.
V globálnom prostredí spoločných trendov v oblasti interného i externého hodnotenia kvality vzdelávania sú národné i nadnárodné projekty takého zamerania realizované za pomoci zdrojov EÚ nevyhnutným predpokladom moderného prístupu ku vzdelávaniu a ku kvalitnej príprave detí a mládeže na život v 21. storočí.