Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Všetky odborné výstupy „NP Štandardy“, ktorého realizátorom je VÚDPaP https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/ včítane procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností majú pre školy a poradenské zariadenia odporúčací charakter, nie sú právne záväzné. Preto Štátna školská inšpekcia nekontroluje ich dodržiavanie. Predmetom našej kontroly je výber a správnosť psychodiagnostických metód, odporúčaní pre školu, ich aplikácia do individuálneho vzdelávacieho programu a výchovno-vzdelávacieho procesu. V centre našej pozornosti je efektivita nastavených odporúčaní vo vzťahu k výsledkom žiaka.