Celoslovenského testovania (Testovanie 9) sa zúčastnilo 95 % žiakov 9. ročníka sledovaných základných škôl

V dňoch 6. 4. – 7. 4. 2022 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií.
Štátna školská inšpekcia prináša prvé informácie o účasti týchto žiakov na celoslovenskom testovaní na základe pilotného zberu dát, ktorý školskí inšpektori vykonávali počas realizácie prvého dňa tematickej inšpekcie v 84 základných školách a 24 gymnáziách.
V tomto školskom roku evidovali kontrolované základné školy 2 343 žiakov 9. ročníkov, z ktorých sa testovania zúčastnilo 2 223 (Graf 1 ).
O niečo nižšiu účasť vykazovali žiaci osemročných gymnázií. Z celkového počtu 590 evidovaných žiakov sledovaných osemročných gymnázií sa testovania zúčastnilo 515 (Graf 2).

 

Graf-1-testovanie-T9-podľa-pritomnosti
Graf-2-testovanie-T9-podľa-pritomnosti

Zaujímali sme sa o najčastejšie dôvody neúčasti žiakov 9. ročníka na testovaní. Kontrolované subjekty neúčasť žiakov odôvodňovali plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky a zdravotnými dôvodmi. Vyskytovali sa i prípady neospravedlnenej neprítomnosti žiakov.
Ako dôvody absencie 75 žiakov sledovaných osemročných gymnázií na Testovaní 9 školy uvádzali štúdium mimo územia Slovenskej republiky, zdravotné dôvody, prestup na inú školu, ako aj pobyt v reedukačnom centre. I v prípade osemročných gymnázií sa vyskytovali prípady, keď neprítomnosť žiakov v čase testovania zákonní zástupcovia škole neoznámili .
Tematická inšpekcia bola vykovaná na školách v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti (Graf 3, 4).

Graf-3-ZS-podla-zriadovatelskej-posobnosti
Graf-4-gymnazia-podla-zriadovatelskej-posobnosti

Podľa vyučovacieho jazyka malo z kontrolovaných subjektov 90,4 % základných škôl a 83,3 % osemročných gymnázií vyučovací jazyk slovenský (Graf 5, 6).

Graf-5-zs-podla-vyucovacieho-jazyka
Graf-6-gymnazia-podla-vyucovacieho-jazyka

Počas vykonanej tematickej inšpekcie sme sa zamerali predovšetkým na dodržiavanie pokynov k administrácii testov z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra vypracovaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania.
Podrobné informácie o celoslovenskom testovaní budú zverejnené v správe o Stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a správe o Stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách.