Úprava vstupu verejnosti na pracoviská Štátnej školskej inšpekcie

Hlavná školská inšpektorka oznamuje, že s účinnosťou od 29. novembra 2021 až do odvolania sa vstup na pracoviská Štátnej školskej inšpekcie riadi vyhláškou ÚVZ SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

V súlade s uvedenou vyhláškou sa od 29. novembra 2021 nariaďuje vstup na pracoviská Štátnej školskej inšpekcie a do iných priestorov Štátnej školskej inšpekcie len zamestnancom v režime OTP (očkovaný, testovaný alebo ten, ktorý prekonal ochorenie COVID – 19 v období nie viac ako pred 180 dňami). Ostatné osoby majú povolený vstup na pracoviská len v režime OTP vo vopred dohodnutom čase s príslušným zamestnanom pracoviska.

V Bratislave, 26.11.2021

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská, v.r.
hlavná školská inšpektorka
a generálna tajomníčka služobného úradu