Úprava vstupu verejnosti na pracoviská Štátnej školskej inšpekcie

Štátna školská inšpekcia upravuje vstup na ústredie a jednotlivé školské inšpekčné centrách a ich pracoviská nasledovne.

Pri vstupe do budovy ústredia Štátnej školskej inšpekcie v Bratislave a do budov školských inšpekčných centier, resp. do priestorov, v ktorých sídli štátna školská inšpekcia a školské inšpekčné centrá a ich pracoviská, je každá osoba povinná dodržiavať hygienické opatrenia vydané príslušnými orgánmi na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19.

V Bratislave,. 3. mája 2021